.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 


"ELSő LÉPÉS" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatásáraFogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása
TÁMOP-5.3.1-08/1-2009-0030


A projekt rövid összefoglalása:

Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációs esélyeinek és lehetőségeinek növelése folyamatos (utó)gondozási modell és civil támogató rendszer működtetésével. A projekt a szupportív és edukatív elemek komplexitására és szinergiájára épít. Legfőbb elemei a pszichoszociális gondozás, kompetencia fejlesztés, valamint a célcsoport eljuttatása képzésbe ill. a nyílt munkaerő-piacra. A projekt eredményeképpen 40 főt vonunk be a programba, és 32 fő végzi el eredménnyel.

A program elsősorban a Közép-magyarországi régiót érinti. Kiemelten tervezett helyszíneink fogvatartás alatt: Budapesti, Márianosztrai, valamint Váci Fegyház és Börtön, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, továbbá a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet.

Tevékenységek
A fejlesztés elokészítő tevékenysége a szükségletfelmérés, egyéb kutatásaink, tapasztalatunk, a célcsoport ismerete és az alulról építkezés módszere volt. A fejlesztés többletértéke az előző projektjeinkhez képest a célcsoport számára kialakított szinergikus és komplex szolgáltatások köre és módszere.

Tevékenységek fogvatartás alatt és után
Segítő kapcsolat ügyeleti rendszerben: proaktív szociális munkás/segítő van jelen a börtönben és az Alapítvány irodájában. Az egyéni segítő kapcsolat célja az egyéni kompetenciák fejlesztése, felkészülés a szabadulás utáni életre konkrét tervekkel (lakhatás, képzés, megélhetés, álláskeresés stb.), a személyes eroforrások feltérképezése, majd a szabadulás után a tényleges megvalósítás támogatása. A civil segítő feladatai a következők: személyes problémák pszichoszociális kezelése/gondozása, mentálhigiénés ellátás, lelki gondozás, információk biztosítása a szabaduláshoz, saját képességek és tudás felismerése és alkalmazása, kapcsolattartás, együttműködés (szakmaközi, hozzátartozókkal, stb.), szociális ügyintézés, pályaorientáció, munkahelykeresés stb.

Váltó Program: a foglalkoztathatóság, a munkaerő-piaci integráció, a piacképes szakmák elsajátításának, az élethosszig tartó tanulás és átképzés feltétele a középiskolai tanulmányok biztosítása. A Program lényege, hogy az oktatás és a reszocializáció, a tanulás és a segítés szoros egységet alkot. Lebonyolításához a hátteret a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola adja. A projektido alatt 20 fő tanulása és egyéni gondozása biztosított a Váltó Programban.

Váltó-sáv Információs Bázis: információs központ, amely fogvatartottaknak, szabadultaknak, a témában és a területen dolgozó segítőknek, valamint hozzátartozóknak tárol, gyűjt és frissít releváns információkat.

Tevékenységek fogvatartás alatt
Kompetencia csoportok: lényege a folyamatos differenciálás, hátránykompenzáció és felzárkóztatás, kompetencia fejlesztés. A foglalkozások alatt a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik megértéséhez és tudatos formáláshoz kapnak a célcsoport tagjai támpontokat. A fejlesztendő területek a következők: gondolkodás fejlesztése, a megismerési képességek fejlesztése, személyes értékek tudatosítása, a tanulást/megismerést segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése; tanulás-módszertan, munkaerő-piaci ismeretek. 1 csoport/15 fő/20 alkalom, 1 alkalom/2 óra. A projektidő alatt 2 csoport.

Fókuszban a szabadság- felkészülés/felkészítés a szabadulásra és a munka világára: elemei: tájékoztatás (szabadulás körüli ügyintézés, munkavállalás stb.), valamint csoport működtetése (bv. intézetben önkéntes jelentkezés alapján, 1 csoport/15 fő/12 alkalom). Területei: 1. Fókuszban az egyén, 2. Fókuszban a környezet, 3. Fókuszban a megélhetés, 4. Fókuszban a társadalom, 5. Fókuszban a konfliktus és kezelése. (össz.: 4 csoport).

Tevékenységek fogvatartás után
Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációjának segítése „coach”- csal („edzővel), akivel időről időre átbeszéli a szabadult munkafolyamatait, elemzést és értékelést hajtanak végre közösen. A segítő kapcsolatot tart fenn/kezdeményezhet a munkahellyel is.

A tevékenységek módszereinek alapját a civil támogató rendszer, a folyamatos (utó)gondozás (kapcsolatfelvétel már a bv. intézetben megtörténik, ez folytatódik szabadulás után), valamint a személyre figyelés (esetmenedzselés) jelenti. A projekt végén a fogvatartottakkal és szabadultakkal folytatott szociális munka speciális módszertanát (elméleti/gyakorlati), valamint a projekt megvalósulását szakmai tanulmány formájában összegezzük és terjesztjük (disszemináció). A projekt során keletkezett „tananyagokat”/képzési anyagokat a projekt végére összeállítjuk, szerkesztjük. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Váltó-sáv Alapítvány
                cím: 1082 Budapest, Üllői út 42.
                tel.: (061)-352-6755
                web: www.valtosav.hu
                e-mail: alapitvany@valtosav.hu

Közreműködo szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht.
            Cím: 1134 Bp., Váci út 45. C. épület
            Ügyfélszolgálat: (061)-273-4250
            E-mail: EUtamogatas@esza.hu

Linkek:
           Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
           Irányító Hatóság
           ESZA Nonprofit Kft

 

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo