.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

IFJÚSÁGI MUNKA BŰNELKÖVETŐ FIATALOKKAL II.

 

Projektidő: 2011. 09. 01. – 2013. 08. 30. (24 hónap)

Rövid összegzés: ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal fogvatartás alatt és szabadulás után, civil támogató rendszerrel (segítő kapcsolat) és folyamatos (utó)gondozással. A tevékenységek egy része fogvatartás alatt (kompetenciafejlesztő csoport), más része szabadulás után (Váltó Kör, Job coaching, Ifjúsági Szakmai Műhely) valósul meg, harmadrészt pedig fogvatartás alatt és után is (felkereső/megkereső jellegű ifjúságsegítő tevékenység, Váltó-sáv Információs Bázis, Szabadidős, közösségi, tájékoztató és információs programok). A projekt kapcsán további ágazatközi együttműködések jönnek létre, valamint 2 db ifjúsági közösség is. További számszerűsíthető eredmények: a projekt által érintettek száma 225 fő (ezen belül csoportos kompetencia fejlesztés által érintett 60 fő), 500 alkalom/megkereső/felkereső alkalom, 500 alkalom/tanácsadás.

 

Célok
Hosszabb távú, általános célok:

 • A gazdasági/szociális és/vagy politikai marginalizáció csökkentése, a (re)integráció lehetőségeinek megteremtése (társadalmi és munkaerő-piaci)
 • Devianciák csökkentése, visszaesés megelőzés (bűnelkövetés, szenvedélybetegség)
 • A hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció különböző formái és az esélyegyenlőtlenség elleni küzdelem (társadalmi/gazdasági részvétel lehetőségétől leginkább elzárt fiatalok mint célcsoport esetében)
 • Szociális szakma, ifjúsági munka erősödése, hatékonyságának növekedése, speciális ifjúsági munka módszertanának megteremtése

Közvetlen célok:

 • Hátrányos helyzetű – komplex vagy speciális hátrányokkal küzdő – szabadságvesztéses fogvatartásból szabadultak vagy büntető eljárás alá vontak társadalmi (re)integrációja: nem-formális oktatása/képzése, vagy oktatásba/képzésbe juttatása, munkaerő-piaci elhelyezkedésének, beilleszkedésének és bennmaradásának segítése.
 • Egyéni és csoportos kompetenciafejlesztő programok indítása zárt intézetekben és szabadulás után (csoportok, egyéni gondozás/esetkezelés – civil támogató rendszer működtetése).
 • Szabadidős, közösségi, információs és tájékoztató programok biztosítása a totálisan zárt intézetben lévő fiatalok számára.
 • A célcsoport elérésére biztosított megkereső/felkereső jellegű ifjúsági munka kialakítása és fejlesztése zárt intézetekben.
 • Ágazatközi együttműködések kialakítása (foglalkoztatási, szociális stb.).
 • Ifjúsági közösségek kialakulása (2 db).

Számszerűsíthető eredmények: a projekt által érintettek száma 225 fő (ezen belül csoportos kompetencia fejlesztés által érintett 60 fő) , 500 alkalom/megkereső/felkereső alkalom, 500 alkalom/tanácsadás, létrejövő ágazatközi együttműködések száma 2 db, létrejövő ifjúsági közösségek száma 2 db. Nem elhanyagolható eredmény a témában és a területen fejlesztett ifjúságsegítő tevékenység.

Tevékenységek
A fejlesztés előkészítő tevékenysége a szükségletfelmérés, egyéb kutatásaink, tapasztalatunk, a célcsoport ismerete és az alulról építkezés volt. A fejlesztés többletértéke: a megkereső/felkereső jellegű ifjúsági munka, a közösségi színtér biztosítása és intenzív használata fiatalok számára szabadidős/közösségi rendezvényekkel, programokkal, valamint az önkéntesek/szakemberek/segítők tudatos felkészítése a speciális területre, célcsoportra.

Tevékenységek fogvatartás alatt és után
Ifjúsági munka/segítő kapcsolat ügyeleti rendszerben – felkereső/megkereső jellegű ifjúságsegítő tevékenység: proaktív ifjúsági munkás/segítő van jelen a KMR büntetés-végrehajtási intézeteiben. A segítő kapcsolat célja az egyéni kompetenciák fejlesztése, felkészülés a szabadulás utáni életre konkrét tervekkel (lakhatás, képzés, megélhetés, álláskeresés stb.), a személyes erőforrások feltérképezése, majd a szabadulás után a tényleges megvalósítás támogatása. A civil segítő/ifjúsági munkás feladatai a következők: célcsoport megkeresése/felkeresése, személyes problémák pszichoszociális kezelése/gondozása, mentálhigiénés ellátás, saját képességek és tudás felismerése és alkalmazása, együttműködés (szakmaközi, hozzátartozókkal, stb.), szociális ügyintézés.

Váltó-sáv Információs Bázis: információs központ, amely fogvatartottaknak, szabadultaknak, és a segítőknek tárol, gyűjt és frissít releváns információkat. Jogi, továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási és munkaerő-piaci tanácsadást, egyéni kompetencia fejlesztést biztosít.

Szabadidős, közösségi, tájékoztató és információs programok: helyszínei KMR zárt intézetei ill. az Alapítvány irodája. Cél a bűnelkövető fiatalok minél nagyobb számban történő elérése, bevonása ifjúsági/közösségi programokba, számukra információk biztosítása, melyek lelki/pszichés/mentális állapotukat javítják, egészségtudatos, felelősségteljes életvitel kialakítását segítik, visszaesés megelőzést biztosítanak. A projektidő alatt min. havi 1 alkalommal.

Tevékenységek fogvatartás alatt
Közösségi és állampolgári kompetenciafejlesztő csoport a börtönben:
lényege a folyamatos differenciálás, hátránykompenzáció és felzárkóztatás, kompetencia fejlesztés. A csoport foglalkozásai alatt a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik megértéséhez és tudatos formálásához kapnak a célcsoport tagjai támpontokat. A fejlesztendő területek a következők: gondolkodás fejlesztése, a megismerési képességek fejlesztése, személyes értékek tudatosítása, munkaerő-piaci, valamint közösségi és állampolgári ismeretek/készségek. 1 csoport/15 fő/20 alkalom, 1 alkalom/2 óra. A projektidő alatt 4 csoport.


Tevékenységek fogvatartás után
Váltó Kör:
szabadultak, érdeklődők, érintettek csoportja, amely közösségi, szabadidős és kulturális programokat is megvalósít. Heti 1 alkalom a projektidő alatt (1 alk./2 óra).

„Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációjának segítése „coach”- csal („edzővel), akivel időről időre átbeszéli a fiatal munkafolyamatait, elemzést és értékelést hajtanak végre közösen. A segítő kapcsolatot tart fenn/kezdeményezhet a munkahellyel is.

Ifjúsági Szakmai Műhely: kétheti rendszerességgel ifjúságsegítőknek, segítő szakmák hallgatóinak ill. pályakezdőknek elméleti és gyakorlati felkészítés a speciális célcsoporttal történő segítő munkára. A Műhely nyitott az érdeklődő szakemberek számára.

Helyszínek: Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl, Budapesti, Váci, Márianosztrai Fegyház és Börtön, NEFMI Aszódi Javítóintézete Szabadulás utáni programok helyszíne az Alapítvány közösségi tere/irodája (1085 Budapest, Pál u. 2. 2. 10.).

A tevékenységek módszereinek alapját a civil támogató rendszer, a folyamatos (utó)gondozás (kapcsolatfelvétel már a bv. intézetben, ez folytatódik szabadulás után), valamint a személyre figyelés, pszichoszociális és mentálhigiénés gondozás jelenti. A projekt során megvalósuló programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertant a projekt végére kidolgozzuk, hozzáférhetővé tesszük.

 

Fogalmak
Közösségi tér: épített (infrastrukturális) vagy virtuális (interneten, on-line elérhető) keret, ahol a fiatalok, illetve formális é nem formális csoportjaik helyet, lehetőséget kapnak közösségi kezdeményezéseik kidolgozására, megvalósítására, közösségi tevékenységeik gyakorlására, illetve ahol lehetőség nyílik az ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szakemberek és a fiatalok segítő találkozására.

 • jól megközelíthető
 • legalább 40 nm2, higiénés feltételek, infrastruktúra
 • nyitva tartás: tanuló/dolgozó fiatalokhoz igazodva
 • megkülönböztetés nélkül fogad
 • politikától mentes stb.

Alacsonyküszöbű szolgáltatás: a szolgáltató szervezet olyan környezetben nyújtja a szolgáltatást, amely biztosítja a könnyű hozzáférhetőséget és sem tartalmában, sem módszerében, sem elhelyezkedésében nem támaszt teljesíthetetlen elvárásokat a kliensekkel szemben (pl. biztosítja az anonimitást).

A felkereső (megkereső) ifjúsági munka lényege a szabadidejüket az ifjúsági közösségi tereken kívül töltő fiatalok felkutatása, számukra információk nyújtása az általuk elérhető szolgáltatok rendszeréről. A felkereső ifjúsági munka – az ifjúságsegítés, a közösségfejlesztés módszertanával – elősegíti a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek kialakulását, az általuk egyébként ritkán látogatott szolgáltatásokba való bevonását.

Kedvezményezett: Váltó-sáv Alapítvány
                    cím: 1085 Budapest, Pál u. 2.
                    tel.: (061)-352-6755
                    e-mail: alapitvany@valtosav.hu

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht.
                   Cím: 1134 Bp., Váci út 45. C. épület
        .....      Ügyfélszolgálat: (061)-273-4250
                   E-mail: EUtamogatas@esza.hu

Linkek:
           Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
           Irányító Hatóság
           ESZA Nonprofit Kft

 

 

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo