.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

 

Együtt, közösen (2017. 09. 01. - 2018. 08. 31.)

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

Segítő kéz 2003 Szociális Egyesület, Nyíregyháza (hivatalos képviselő neve: Glückmann Pál, székhelycím: 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 4.): a szervezet kiemelt feladatként és célként tűzte ki, hogy segíti és támogatja a bv. intézetekben lévők reintegrációját. 2004-től folyamatosan valósított meg több projektet, köztük kábítószerprevenciós (ún. KAB-programok), valamint az OFA-AVP háló tagja is volt. 2011-ben két nagy projekt tevékenységei is megvalósultak (TÁMOP 561/2, 561/4 - Elítéltek visszavezetése a társadalomba) - mindkettő bűnmegelőzési tartalommal. 2015-ben pedig a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nyertes bűnmegelőzési pályázatában vettünk részt (Az Üveghegyen túl - láss át a rácsokon!). Tevékenységünkben mindig is fontos szerepet kapott a strukturált szabadidő eltöltés szervezése, ezért a kreatív, kézműves programokra nagy súlyt fektetünk (többek között a sátoraljaújhelyi projektben is). Emellett több más, a szervezet profiljába tartozó, és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos projektünk fut (pl. Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése, egymás utáni két nyertes pályázat). Továbbá a Holland Nagykövetség támogatásával az emberkereskedelem megelőzésével foglalkozunk ("whoever Saves a Life, Saves a World-BKR/16/Matra/TA/23).
Drogambulancia Alapítvány, Miskolc (hivatalos képviselő neve: Juhászné Ceglédi Tünde),  székhelycím: 3525 Miskolc, Feszty Árpád u. 25: az 1991-ben alapított szervezet célja: regionális hatáskörrel, a miskolci székhellyel létrejött Drogambulancia működésének elősegítése, a helyi drogproblémák kezelése, a megelőző és felvilágosító munka összefogása, különös tekintettel a régióban jelentkező, drogprobléma kezelésével foglalkozó szolgáltatások létrehozása és működésük szakmai feltételeinek biztosítása útján. Alapelv: az emberi méltóság tiszteletben tartása, tolerancia, empátia, szakszerűség, a rendelkezésre álló humánerőforrás koncentrált, ugyanakkor láncszerű felhasználása, amely a problémákhoz igazodó hatékony megoldásokat keres. A szervezet filozófiája: szemléletünk preventív alapokon nyugszik, amely magába foglalja az egészségnevelés és ártalomcsökkentés eszközeit is. Szolgáltatások: ártalomcsökkentés (metadon program), alacsonyküszöbű ellátás (tűcsere); nyitott szolgáltatáselemek: pszicho-szociális intervenciók, információs, valamint felvilágosító szolgáltatások, megkereső munka, tű- és fecskendőcsere. Együttműködési megállapodás keretében bekapcsolódott az Alapítvány az Ökumenikus Segélyszervezet ISEC Speciális program (2007-2013) bűnmegelőzés és bűnözés elleni harc pályázat „Breaking the drug cycle” c. projektjébe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében valósítjuk meg (pályázati támogatás mellett) programjainkat a bv. intézetekben (Miskolc, Szirmabesenyő). Megelőző-felvilágosító szolgáltatás: a hatósági eljárás kapcsán elterelő kezelésre jelentkező kipróbáló és alkalmi szerfogyasztó fiatalok részére működtetjük. Több pályázati projektben biztosítottunk szolgáltatásokat (többek között kreatív programok) bv. intézetekben (több kábítószerprevenciós, ún. KAB-os pályázat, BM pályázat, TÁMOP 5.6.1. stb.). Az OFA-AVP háló egyik tagja.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja: (továbbiakban: BVOTRK; hivatalos képviselő neve: Szabó Zoltán bv. ezredes, bv. főtanácsos, székhelycím: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.) alapfeladata a büntetés-végrehajtási szervezet állományába felvett személyek alap- és középfokú, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékével közösen a felsőfokú szaktanfolyam szervezése és végrehajtása.
A büntetés-végrehajtás állományába felvett munkavállalóknak a szervezeti célokon túl világosan kell ismerniük a szervezeti célokat és azok elérésben a rájuk háruló szerepeket és az ehhez tartozó felelősséget. Ennek érdekében, intézményünk biztosítja a szükséges tájékoztatást és képzést. A felkészítés alapozza meg a szolgálatellátás során megkívánt szakmai gyakorlottságot, kezdeményezőkészséget, felelősségtudatot és ez támogatja a szervezethez való tartozás, kötődés kialakulását.

A szervezeti célokat és feladatokat tekintve az új Bv. törvény  (a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény)  elvárás-rendszere nagyfokú alkalmazkodást kíván a büntetés-végrehajtási intézetek, ezen belül a személyi állomány részéről.  A  reintegrációs célok eredményes eléréséhez a  személyi állomány identitásának tudatos kialakítására, egészségének megóvására, fizikai, szellemi és pszichikai kondíciójának megtartására, fejlesztésére van szükség. A reintegrációs tisztek célcsoportja kiemelt szerepet játszik a reintegrációs szemlélet fogvatartottakra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásának alakításában. A reintegrációs tisztek szakmai személyisége mintaadó, példamutató funkción túl képző, fejlesztő szerepet is játszik, ezért különösen fontos ezeknek a kollégáknak az érzékenyítése, szociális kompetenciafejlesztése, az általuk alkalmazott módszerek és eszközök palettájának bővítésére, a bűnmegelőzés és a sikeres visszailleszkedés optikájából.

CÉLOK:

Rövid távú célok:
- manuális készségek fejlesztése - ezáltal szociális kompetenciák fejlesztése is (szociális viselkedés elsajátítása, ajándékozás, alkotás folyamata)
- alkotás örömének átélése, ezzel kreativitás, önbecsülés növelése
- létrehozott érték iránti felelősségérzet kialakulása
- feltöltődés, élményszerűség, szemléletformálás (fogvatartotti célcsoport esetében)
- az alkotás mint folyamat felhasználása a "gyógyító", reintegráló munkában
- értékfeldolgozás és értékváltozások elérése
- módszerspecifikus programok kialakítása
- módszerösszegzés, leírás
- szakemberek (civil és büntetés-végrehajtási) közös workshopja - együttműködés, közös feladatvégrehajtás
- munkaerő-piaci, digitális és transzverzális kompetenciák fejlesztése
- reintegrációs tisztek továbbképzésnek megvalósítása
- helyi szintű programok és együttműködések kialakítása az áldozatmegelőző programok tartalmi fejlesztésében (pályázat fogvatartottak számára.

A reintegrációs tisztek továbbképzésének célja:
Közvetlen célja a reintegrációs tisztek bűnmegelőzési és resztoratív irányú érzékenyítése, konfliktuskezelési képességének megelőzésére, javítására irányuló kompetencia fejlesztése. A
képzők és reintegrációs tisztek közötti szakmai együttműködési metódusok kialakítása, képzési szükségleti motivációk feltárása, tapasztalatcsere.
Közvetett célja - a prevenciós hatás érvényesülése a közvetett célcsoport, a fogvatartottak kezelése során.

Összességében cél a bűnismétlés megelőzésére kialakított kreatív programok lebonyolítása és megvalósítása, az ehhez kapcsolódó módszertan leírása, workshop keretében ennek feldolgozása. Cél a fogvatartotti célcsoport személyiségfejlesztése, manuális, transzverzális, digitális és munkaerő-piaci kompetenciának fejlesztése, ezzel életesélyeik növelése. Cél a fogvatartottak felelősségérzetének, állampolgári kompetenciájának fejlesztése (pályázat). Cél továbbképzési programok megvalósítása a bv. személyi állománya, a reintegrációs tisztek számára - ezzel módszertani repertoárjuk bővítése. Cél a helyi szintű áldozatsegítő programok kialakítása, fejlesztése - összességében a témában és a területen hálózatfejlesztés.

Hosszú távú cél:
- A fogvatartotti célcsoport marginalizációjának csökkéntese, társadalmi beilleszkedésének támogatása.
- Módszerfejlesztés.
- Innovatív, kreatív programok és módszerek alkalmazása.
- Áldozatsegítő programkínálat bővítése.

Összességében a tervezett program nem elszigetelt programelemeket, hanem azok egymásra épülését, egymás erősítését, szinergiáját biztosítja. A pályázati útmutatóban megfogalmazott elvárások alapján, annak szem előtt tartásával terveztük projektünket, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy az egyes tréningek, foglalkozások eszközként jelenjenek meg, amit a projektterv jól mutat. A tevékenységek és programelemek interaktívak, strukturáltak, koncepciózusan tervezettek, valamint rendszerszemléletben gondolkozva valósult meg a tervezés.

CÉLCSOPORTOK:

Célcsoport1.: fogvatartottak

A fogvatartottakra/szabadulókra nézve általánosságban igaz az alacsony iskolai végzettség, fiatal átlagéletkor, rossz szociális és gyenge munkaerő-piaci státusz, rossz egészségügyi állapot. A szabadságelvonásból és a börtönártalmakból következően ezek a hátrányok csak fokozódnak, gyakran az ítélet hosszával arányosan.
Célcsoport2.: szakemberek

A büntetés-végrehajtási intézeteken belül a körleteken végzett, közvetlenül fogvatartottakkal végzett munka, összetettségénél és speciális jellegénél fogva semmilyen más szakterületi munkával nem hasonlítható össze. Az ott dolgozók nagy terhelésnek vannak kitéve, amelyet nehezítenek azok a specifikus veszélyhelyzetek, amelyek cselekvésre, azonnali reagálásra késztetik az arra kötelezett munkatársakat.
A reintegrációs tisztek célcsoportja kiemelt szerepet játszik a reintegrációs szemlélet fogvatartottakra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásának alakításában. A reintegrációs tisztek szakmai személyisége mintaadó, példamutató funkción túl képző, fejlesztő szerepet is játszik, ezért különösen fontos ezeknek a kollégáknak az érzékenyítése, szociális kompetenciafejlesztése, az általuk alkalmazott módszerek és eszközök palettájának bővítésére, a bűnmegelőzés és a sikeres visszailleszkedés optikájából.

A helyi szintű hálózatépítés - áldozatmegelőző programok esetében - döntő. A szakemberek elérése, bekapcsolása, a diskurzus és a konkrét programmegvalósítások/kidolgozások csak helyi szinten, együtt valósíthatók meg.
Célcsoport3: többségi társadalom: a többségi társadalom a bűnelkövetőkkel szemben általánosságban előítéletes, nehezen fogadja vissza a totálisan zárt intézményből szabadulót. Az áldozattá válás megelőzése témakörében is inkább passzív, gyakran az áldozatot hibáztató (tehát a bűnelkövető, de az áldozat is hibázik!) magatartás a jellemző.

TEVÉKENYSÉGEK:

4. BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE (4. komponens)

a) kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, továbbképzések szervezése a büntetés-végrehajtási és javítóintézetekben

A projekt keretében a résztvevő, együttműködő szervezetek kreatív programokat valósítanak meg - szervezetenként 2-2 büntetés-végrehajtási intézetben (vagy fizikailag elkülönült objektumban). A kreatív programok elsősorban a művészetterápia elemeit, módszereit és sajátosságait követik. A lényeg ezen programok esetében nem feltétlenül a művészi alkotás esztétikai minősége produktív tevékenység esetén, hanem a kreatív folyamat a személyiségfejlődést, az alkotás örömét, a családi kapcsolatok erősítését (ajándékozás), vagy egyszerűen a segítő szervezetekkel vagy szakemberekkel történő kapcsolatfelvétel eszközéül szolgálnak. A kreatív tevékenység jelen esetben "közvetítő", azaz a bennünk rejlő alkotás/produktivitási igény manifesztálódása ("létrehozok valamit"), ezzel a személyiség egy része/darabja is megnyilvánul, ami a segítő munka folyamatában a továbbiakban - vagy éppen ezért - jól hasznosítható. Sok esetben a létrehozott alkotások ajándékként való megjelenése a külső kapcsolattartás, emberi kapcsolatok jelenlétét/megerősítését szolgálhatja. Egyes célcsoportok esetében - pl. fiatalkorúak, nők - a segítő kapcsolat megkezdését jelentheti, ha a segítő forrásokkal bizalmatlanok, a közös alkotás, "fonó" hangulatban történő közös tevékenység nyomán ez eloszlik.
A projekt keretében a következő programsorozatokat tervezzük a fogvatartotti célcsoport számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben (előzetes fogvatartásban lévő nők számára), a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (büntetésüket töltő férfi fogvatartottak számára - Kreatív programok - kézműves technikák, Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Nyíregyháza), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fiatalkorúak és felnőttkorúak, előzetes/szabadságukat töltő férfi fogvatartottak számára (Paverpol textilszobrászat és viaszfestés - Drogambulancia Alapítvány, Miskolc), továbbá a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2-es objektumában női fogvatartottaknak ("Fonó" program - Váltó-sáv Alapítvány), továbbá irodalomterápiás foglalkozások valósulnak meg a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 3-as objektumában, valamint az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumában (Váltó-sáv Alapítvány). A csoportok egyenként 10 alkalmasak, alkalmanként 2-3 órásak.

A fogvatartotti programok lebonyolítása után workshopot tervezünk a büntetés-végrehajtási személyi állománya részvételével (továbbképzés): Kreatív programok lehetősége a reintegrációs munkában. 1 napos program (6 óra szakmai rész), ahol civil szervezetek és a személyi állomány mutatkozik be a témában és a területen. A workshop után a 3 együttműködő partner - mely a területen számos tapasztalattal rendelkezik - módszertan formájában (részletes programkidolgozás, megvalósítás és ajánlás) adja tovább a területen dolgozó szakembereknek, kiemelten a büntetés-végrehajtás szakembereinek tapasztalatait, a munkával és programokkal kapcsolatos módszertani
tudnivalókat, praktikus leírásokat. A módszertani leírás: cca. 50 oldal (min. 2 szerzői ív, 80 000 karakter). Kapcsolódás a 4. komponens f) tevékenységével.

c) a fogvatartottak, javítóintézeti neveltek munkaerő-piaci elhelyezkedését elősegítő képzések, továbbképzések szervezése és lebonyolítása:

A 21. század a munkaerő-piac kereslet-kínálat-képzés vonatkozásában is számos kihívással küzd. 2020-ig Magyarországon létrejöhet akár egymillió új munkahely is, de az egyes régiókban még mindig problémát jelent a munkaerő-hiány és a munkanélküliség együttes jelenléte. Az  információtechnológia és az automatizálás terjedése új tudásigényeket hozott létre: az ipar 4.0, a „negyedik ipari forradalom” korában nélkülözhetetlen a digitális kompetenciák elmélyítése a szakképzésben, felnőttképzésben. A munkaerő-piacon sok szempontból terhelt fogvatartásból szabadultak nagy részére, általánosságban jellemző az alacsony munkaerő-piaci státusz, alacsony iskolai végzettség, valamint a munkatapasztalat és a munkaszocializáció hiánya, továbbá a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány hiánya. A pisai felmérések tapasztalatai után leszögezhető és köztudott, hogy a munkaerő-piaci kompetenciák esetében nem feltétlenül és elsősorban a tárgyi ismeretek a döntőek , hanem a „soft” programok során szerzett készségek, úm.: kooperációs készség, kezdeményezőkészség, kommunikációs készség, problémamegoldási és döntéshozási készség, stb. (transzeverzális kompetenciák). A digitális kompetenciák hiánya pedig egyértelműen továbberősíti a digitális - valójában hátrányos helyzet, marginalizáció - szakadékot. Ezért olyan fejlesztést szeretnénk megvalósítani a fogvatartotti célcsoport esetében, ahol valójában két engedélyezett képzésünket "kapnák", ezzel erősítve a 21. századi munkaerő-piacon elvárt "erős" transzverzális kompetenciákat.
A megvalósítás helyszíne: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

1 csoport 12 fő, összesen 30 + 50 órás engedélyezett képzés.

Fókuszban a munka (Váltó-sáv Alapítvány) (munkaerő-piaci képzés fogvatartottaknak, 30 órás engedélyezett képzés: E-000363/2014/D006): a képzés célja fogvatartásból szabadultak munkaerő-piaci ismereteinek bővítése, készségek és ismeretek átadása a témában, tájékoztatás és segítségnyújtás a segítő erőforrásokról és intézményekről, a munkaügyi jogszabályokról, a munkaadók elvárásairól, a tipikus vészhelyzetekről és azok megelőzéséről, az eredményes elhelyezkedésről.

Digitális kompetencia fejlesztés (Váltó-sáv Alapítvány, 50 órás engedélyezett képzés: E-000363/2014/D005). a XXI. században az információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudás egy olyan ismeretté vált, amely szinte megkerülhetetlen az élet bármely területén. Például az álláslehetőségek jelentős része csak az interneten érhető el, így egy állásjelentkezéshez is elengedhetetlen az alap informatikai kompetencia. Az ismeretek jelentős része digitalizálva van, így a digitális kompetencia hiánya a társadalmi egyenlőtlenség egy újabb dimenzióját eredményezi. A képzés célja, hogy a résztvevő otthonosabban mozogjon a virtuális környezetben, tudja önállóan használni a számítógépet és a legfontosabb részeit, megismerkedjen a leggyakrabban használt programokkal, eligazodjon a Windows operációs rendszer felületén, valamint tudjon önállóan képet, szöveget szerkeszteni, táblázatot kezelni, az interneten eligazodni. A képzés általános célja, hogy alapvető digitális kompetenciákat fejlesszen. A képzés során a résztvevő megtanulja önállóan megszerkeszteni az önéletrajzát, majd azzal interneten állásra jelentkezni. A képzés során megszerzett ismeretek alapjai lehetnek egy későbbi ECDL, vagy bármilyen más informatikai OKJ-s képzésnek.

f) reintegrációs tisztek képzése, továbbképzése

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (együttműködő partner), valamint a Váltó-sáv Alapítvány (főpályázó) a belső továbbképzési rendszerben akkreditált, 16 órás képzést tervez reintegrációs tisztek továbbképzésére, kifejezetten a bűnismétlés megelőzésére fókuszálva.
A képzés, továbbképzés lényege: a büntetés-végrehajtási intézeteken belül a körleteken végzett, közvetlenül fogvatartottakkal folytatott munka, összetettségénél és speciális jellegénél fogva semmilyen más szakterületi munkával nem hasonlítható össze. Az ott dolgozók nagy terhelésnek vannak kitéve, amelyet nehezítenek azok a specifikus veszélyhelyzetek, amelyek cselekvésre, azonnali reagálásra késztetik az arra kötelezett munkatársakat.

A képzés címe: Konfliktus- és krízishelyzetek megelőzése és kezelése, munkatársak fejlesztése módszertani továbbképzés keretében. A kétszer kétnapos (16 órás) tréning, alkalmanként (14 fő reintegrációs tiszt különböző büntetés-végrehajtási intézetből) részére valósul meg.

A tréning célja:a reintegrációs tisztek, valamint a BVOTRK képző szakemberei számára tapasztalatcsere, módszerek, eszközök megismerése és elsajátítása a reintegrációs tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében, a csoport probléma-megoldási és konfliktuskezelési készségének javításával.

A projektidő alatt 2 alkalommal (2017. október, 2018. május). 1 alkalommal résztvevő reintegrációs tisztek létszáma: 14 fő (összesen 28 fő).

3. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSE, AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE KOMPONENS (3. KOMPONENS)

a) gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, valamint az időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása

Az áldozattá válást megelőző program kialakításában bevonnánk a fogvatartottakat, pályázat keretében, amit 2017 őszén hirdetnénk meg országosan. Meglátásunk szerint sok hasznos információval tudják ellátni a többségi társadalom tagjait a természetes védekező mechanizmusokról, az elsődleges kriminálprevencióról. Írásos műveket és képzőművészeti alkotásokat várunk a LÉLEKVETÉS - az áldozattá válás megelőzése című pályázatra, ami olyan történetet, mesét, életútbeli részletet, bűncselekménnyel/áldozattal kapcsolatos érzést, érzelmet, bocsánatkérést, magyarázatot vagy bármit, ami releváns a címmel - műalkotás/írás formájában rögzít, praktikus tanácsokkal, szemléletes történetekkel és életutakkal célozva és megvilágítva a témát. Mindez a bűnelkövetők részéről szimbolikusan jóvátétel is, lélekben mindenképpen Valószínűsíthetően vannak olyan elemek áldozattá válás esetén, melyek figyelemmel, körültekintéssel, ismerettel kiküszöbölhetők. Az alkotásoktól az erre való figyelemfelhívást és fókuszt várjuk, jelen esetben olyan "szakértőktől" (=bűnelkövetők), akiket a témában még nem kérdeztek meg, de tapasztalatuk hitelessé teszi őket. Lehetőséget kapnak arra, hogy speciális tudásukat a többségi társadalom érdekében, védelmi mechanizmusainak fejlesztése végett használják fel. A program e tekintetben feltétlenül innovatív, a hagyományos áldozattá válást megelőző programoktól különbözik - kipróbálásra feltétlenül alkalmas, megfelelő média szerepléssel pedig minden tekintetben pozitív hatású lehet. A legjobb pályaművekből online kiadványt szerkesztünk.

b) szakmai és szakmaközi együttműködés, valamint gondozói hálózat építése, fejlesztése

Az áldozat-orientált bűnmegelőzés elsődleges, másodlagos és harmadlagos szintjén is fontos célkitűzés a lakosság, a közösség biztonságérzetének növelése, illetve a bűnözéstől való félelem csökkentése, különösen az áldozatsegítő programokkal. A 4 együttműködő partner 1-1 szakmai napot vállal az áldozatsegítés témakörében, egy-egy témafókusszal. A workshopok a szervezetek működési településén kerülnek megrendezésre, ezzel biztosítva, hogy további partnerek, meghívott előadók, a szűkebb környezetben lévő szakemberek is foglalkozzanak a témával, ill. sor kerülhessen a gondozói hálózat építésére. A workshopokra történő felkészülés már előlegezi az együttműködés megkezdését, majd továbbfejlődését a lokális szinten együttműködő partnerek és szakmai szervezetek között. 1-1 workshop időtartam: 6 óra. A 4 együttműködő partner részt vesz az egyes workshopokon szakmai tartalommal is.

Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület: az emberkereskedelem jelensége. Területei: szexuális kizsákmányolást, munkaerő kizsákmányolást, koldulásra vagy bűncselekmények elkövetésére kényszerítést célzó emberkereskedelem. Védelem és megelőzés. Nemzetközi tapasztalatok, projektek - hazai lehetőségek. Helyszín: Nyíregyháza.

Miskolci Drogambulancia Alapítvány: Az internet csapdái (letöltés/feltöltés, adatvédelem, adathalászat, kiberbűncselekmények csoportosítása, cyberbullying, biztonságos online, digitális lábnyom, stb.). A kortárs online bántalmazás területei. A szexting és a (szexuálisan tartalmak megosztása magáról/másról) és a denigration (befeketítés, hírnévrontásra alkalmas bántó szóbeszéd terjesztése). Helyszín: Miskolc.

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja: A resztoratív szemlélet megjelenése a büntetés-végrehajtás szakmai rendszerében – történeti áttekintés.  Előadás a Büntetés-végrehajtási Szervezet bűnmegelőzési tevékenységéről, ezen belül a bűncselekménnyel közvetve megsértett közösségek számára szervezett jóvátételi programokról és hatásrendszerükről. Lehetőségek és eszközök a resztoratív munkában.

Váltó-sáv Alapítvány: családon belüli erőszak és bűnelkövetés. A családon belüli erőszak jelensége, jogi háttere, következménye. Segítő munka családon belüli erőszak áldozataival. Szexuális visszaélés, zaklatás - önvédelem kamaszoknak: lehetőségek, irányok. Korunk jelensége: a randi-erőszak. Helyszín: Budapest.

VÁRHATÓ HATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK: a célcsoport esetében a lehetőségekhez való hozzáférés bővülése, a segítő kapcsolat „megkínálása”,  tudatosítás és felelősségvállalás;

a tipikus szocializációs életutak folyamatának megszakítása –„bűnözésmentes” életút mint hatás;

kockázati tényezők negatív láncolatának megszakítása;

a célcsoport személyes élete fordulópontjainak pozitív felhasználása;

értékek átrendeződése, többségi társadalom érték- és normarendszerének elfogadása/követése;

biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszerek kialakulása/erősödése/fejlődése, ami segítséget és érzelmi támogatást nyújthat (civil segítők/támogatók, közösség);

az egészség mint érték megjelenése, a fogalom szemantikai bővülése (nemcsak testi, lelki és szociális jelentés is);

pozitív érzelmek kialakulása az önfejlesztésben, önismeretben, önértékelésben;

tudatosság növekedése a célcsoport döntéseiben;

társadalmi kapcsolatok javulása;

programunkkal aktivizálunk, gondolkoztatunk, mely a változás/változtatást jelentő folyamat fontos és szerves része;

a célcsoport szociális készségei/kompetenciái fejlődnek, új, támogató, biztonságos emberi kapcsolatok jelenhetnek meg; ezek támaszt és erőforrást jelenthetnek, ami a problémamegoldó és coping kapacitást is fejleszti;

a résztvevők alkalmazkodó, kooperációs és kommunikációs készsége bővül, ami fejleszti az önvédő mechanizmust, a jogkövető magatartás kialakulását, a vélemények és elképzelések ütköztetését és az asszertivitást;

fejlődik a kreativitásuk, problémamegoldó készségük, a témafeldolgozások során pedig a világról szerzett ismereteik is bővülnek;

komfortzónából történő kilépés szintén fejlesztő, határok és teljesítmények megismerése személyiségfejlesztő hatású;

módszertani, konfliktuskezelési és problémamegoldási repertoár bővítése (szakemberek);

innováció, tudásmegosztás, tapasztalatmegosztás;

helyi és szakmai szintű együttműködések kialakítása/kialakulása;

transzverzális kompetenciák fejlődése;

munkaerő-piaci státusz erősödése;

a flow élmény megtapasztalása (kreativitás/produktivitás, ill. munkában - szakemberek esetében).

Összességében a szinergikus és komplex projekt a társadalmi kapcsolatokat, valamint a transzverzális kompetenciákat, továbbá a szakmai munkához szükséges kompetenciákat erősíti, ami feltétlenül a bűnismétlés megelőzését, ill. az áldozattá válás prevencióját jelenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo